پاندمی کرونا و راهکار تکنولوژی محور کشورها:اپلیکیشن پیش بینی COVID-19

گسترش کرونا در جهان با گسترش ویروس کرونا و پاندمی شدن این ویروس، کشورها رویکردهای مختلفی برای مدیریت بحران ویروس کرونا یا covid-19 در دستور…

مطالب به پایان رسید

مطالب به پایان رسید